Regulamin

 1. Postanowienia wprowadzające

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) Lidmili Maršálkovej, indywidualnego przedsiębiorcy, IČO: 05684447, numer VAT: CZ9057190912, zarejestrowanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez Urząd Dzielnicy Miejskiej Pragi 9 ( zwany dalej „sprzedawcą”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „ Umową sprzedaży ”) zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Umową sprzedaży”) Kupujący ”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.chlupatepredplatne.cz (zwanym dalej „ Stroną internetową chlupatepredplatne.cz”), poprzez interfejs internetowy (zwany dalej „ Interfejsem internetowym Sklep ”).

1.2. Regulamin ma zastosowanie zarówno w przypadku, gdy Kupującym jest osoba, która przy zawieraniu Umowy Sprzedaży działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu (zwana dalej „ Przedsiębiorcą ”), a także w przypadkach, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która zawierając umowę działa poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu (dalej: „ Konsument ”).

1.3. Niniejsze Warunki dodatkowo regulują prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej chlupatepredplatne.cz i innych powiązanych stosunków prawnych.

1.4. Postanowienia odbiegające od Regulaminu można negocjować w Umowie Sprzedaży. Odmienne postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1,5. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy Sprzedaży.

1.6. Umowa kupna i Regulamin są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

 1. Definicje

„Sprzedawca lub Operator” – to operator sklepu internetowego w serwisie chlupatpredplatne.cz. Jednocześnie Sprzedający jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub świadczy usługi oferowane w serwisie chlupatpredplatne.cz.

„Kupujący lub Użytkownik” oznacza każdego użytkownika Serwisu chlupatepredplatne.cz i/lub klienta sklepu internetowego w Serwisie chlupatepredplatne.cz, z rozróżnieniem na Kupujących będących konsumentami i Kupujących niebędących konsumentami (tj. Przedsiębiorców).

„Kupujący – Konsument” lub po prostu „Konsument” to osoba, która zawierając i wykonując Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

„Odbiorca Towaru” – oznacza Kupującego lub osobę trzecią, na rzecz której została zawarta Umowa Sprzedaży, lub osoba trzecia, na którą Kupujący przeniósł swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży.

„Zawarcie Umowy Sprzedaży” – moment doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego (tj. przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę), który skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. Od tego momentu Sprzedający i Kupujący są związani Umową Sprzedaży oraz przysługują im prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży.

„Rejestracja” oznacza wprowadzenie przez Użytkownika adresu e-mail na stronie internetowej chlupatpredplatne.cz w celu umożliwienia dokonywania zakupów, korzystania z dobrodziejstw członkostwa klubowego, uczestniczenia w konkursach, zmiany rodzaju abonamentu, anulowania abonamentu i innych oferty publikowane na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz.

„Zamówienie” oznacza ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną przez Kupującego za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz. Wymagania Zamówienia określa niniejszy Regulamin.

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza wiążące potwierdzenie Zamówienia drogą elektroniczną przesłaną przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez „Towary” rozumie się towary oferowane w serwisie chlupatepredplatne.cz, które mogą obejmować zarówno odrębne produkty przeznaczone przede wszystkim dla kotów oferowane w serwisie chlupatepredplatne.cz, jak i Kočkobox jako produkt sprzedawany przez Sprzedawcę na specjalnych warunkach określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 1. Pudełko upominkowe dla kota i subskrypcja dla kota

3.1. Towar ma charakter:

 • Pudełko upominkowe zawierające produkty przeznaczone głównie dla kotów, zazwyczaj zawierające żywność, produkty dla zwierząt domowych, upominki i kosmetyki od różnych dostawców, przy czym niektóre produkty mogą znajdować się w opakowaniu o wielkości próbki (zwane dalej „ pudełkiem upominkowym dla kotów ”). Kupujący nie wie z góry jakie produkty otrzyma w paczce, jednak na stronie produktowej jest informowany o ilości sztuk w paczce. Kupujący i Sprzedający zgadzają się, że do określenia jakości, rodzaju i właściwości Towaru (Cat Box) zgodnie z Umową Sprzedaży wystarczy określenie zawarte w niniejszym paragrafie i/lub
 • Subskrypcje Cat lub stopniowo wysyłane pudełka zawierające produkty przeznaczone głównie dla kotów, zazwyczaj obejmują żywność, produkty dla zwierząt domowych, prezenty i kosmetyki od różnych dostawców, a niektóre produkty mogą znajdować się w opakowaniach o wielkości próbki (zwane dalej „ Subskrypcjami Cat ”) . Kupujący nie wie z góry jakie produkty otrzyma w paczce, jednak na stronie produktowej jest informowany o ilości sztuk w paczce oraz o częstotliwości dostaw, którą sam wybiera Kupujący. Kupujący i Sprzedający uzgadniają, że do ustalenia jakości, rodzaju i cech Towaru (Subskrypcja Cat) zgodnie z Umową Sprzedaży wystarczy określenie zawarte w niniejszym paragrafie i/lub
 • inne odrębne produkty oferowane na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz.

(zwane dalej łącznie „ Towarami ”).

3.2. W ramach negocjacji umowy kupna na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz kupujący może wybrać, czy jest zainteresowany zakupem prezentu, czy też na podstawie umowy kupna sprzedający będzie wysyłał subskrypcję stopniowo zgodnie z wybraną częstotliwością przez Kupującego przez uzgodniony okres (zwany dalej „ Abonamentem ”). Subskrypcja dotyczy wyłącznie produktu objętego subskrypcją Cat, a nie innych Towarów sprzedawanych osobno. Kupujący może wykupić abonament Cat na dowolny okres czasu.

3.3. Abonament ważny jest przez 1 rok od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Po upływie tego okresu Abonamentu Sprzedawca automatycznie zaproponuje Kupującemu przedłużenie Subskrypcji, proponując zawarcie nowej Umowy Kupna na ten sam Abonament (tego samego rodzaju i czasu trwania), co Subskrypcja zgodnie z pierwotną Umową Kupna. Propozycja przesyłana jest do Kupującego drogą elektroniczną, w której Kupujący zostaje poinformowany o możliwości przedłużenia Abonamentu, z odpowiednim wyprzedzeniem przed przedłużeniem Subskrypcji. O przedłużeniu Subskrypcji Kupujący zostaje powiadomiony także w momencie zawarcia pierwotnej Umowy Sprzedaży.

3.4. Jeżeli Kupujący zaakceptuje propozycję przedłużenia Subskrypcji i zawrze nową Umowę Sprzedaży (wyraźnie lub w sposób dorozumiany poprzez nieodrzucenie przedłużenia Subskrypcji nie później niż na dzień poprzedzający dzień, w którym przedłużenie Subskrypcji ma wejść w życie, albo w sposób dorozumiany poprzez uiszczenia ceny zakupu nowej przedłużonej Subskrypcji), wraz z przyjęciem propozycji przedłużenia Subskrypcji, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta nowa Umowa Sprzedaży, której treść określa niniejszy Regulamin.

3.5. Kupujący jest świadomy i wyraża zgodę, że jeżeli przy zawieraniu pierwotnej Umowy Sprzedaży dopuścił wielokrotne płatności bezgotówkowe kartą lub przyciskiem płatności (patrz art. 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu), cena zakupu przedłużonego Abonamentu może zostać potrącona z jego konta automatycznie, jeżeli nie odmówi przedłużenia Abonamentu w terminie zgodnie z paragrafem 3.6 Regulaminu lub jeśli nie odwoła zgody na powtarzające się płatności zgodnie z artykułem 6.7 Regulaminu.

3.6. Kupujący może odrzucić propozycję przedłużenia Subskrypcji, a tym samym zawarcia nowej Umowy Sprzedaży bez dalszej zwłoki (albo wyraźnie poprzez e-mail ahoj@chlupatepredplatne.cz lub poprzez zaprzestanie Subskrypcji na Koncie Użytkownika nie później niż 3 dni przed datą Przedłużenie subskrypcji zaczyna obowiązywać). W przypadku odmowy przedłużenia Abonamentu zgodnie z niniejszym paragrafem, dalsza Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta i nie wiąże się to z jakąkolwiek karą dla Kupującego.

3.7. Ilość Towaru jest zawsze ograniczona w każdym miesiącu kalendarzowym – do wyczerpania zapasów, przy czym o kolejności Kupujących decyduje termin zawarcia Umowy Sprzedaży, natomiast do Umowy Sprzedaży wchodzi zamówienie, jeśli Kupujący prawidłowo opłaci zakup cena Towaru zgodna z Umową Sprzedaży; jedynie w przypadku Umów Kupna, gdy Kupujący wybiera sposób dostawy Towaru za pobraniem, Umowa Kupna wchodzi do zamówienia z chwilą jej zawarcia. Informacje o dostępności, dostawie i czasie doręczenia przesyłki Sprzedający publikuje w sklepie internetowym na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz.

 1. Regulamin korzystania z serwisu www.chlupatepredplatne.cz - Konto użytkownika

4.1. Do zawierania Umów Sprzedaży i korzystania z innych usług Operatora świadczonych za pośrednictwem strony internetowej chlupatepredplatne.cz uprawniona jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna.

4.2. Rejestracja na stronie internetowej www.chlupatepredplatne.cz jest dobrowolna (zwana dalej „ Rejestracja ”) i nie stanowi warunku złożenia Zamówienia ani zawarcia Umowy Sprzedaży, a także korzystania z innych usług. Rejestracja możliwa jest bezpośrednio na stronie https://www.chlupatepredplatne.cz/account/register.

4.3. Kupujący podczas rejestracji i zamawiania Towaru zobowiązany jest do podania prawdziwych i zgodnych z prawdą danych. Kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki aktualizować dane w Koncie Użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Kupującego w Koncie Użytkownika oraz przy składaniu zamówienia Towaru są przez Sprzedającego uważane za prawidłowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych bądź naruszenia obowiązku aktualizacji danych w Koncie Użytkownika zgodnie z niniejszym paragrafem.

4.4. Na podstawie Rejestracji Kupującego na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz, Kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu swojego Konta Użytkownika. Z poziomu interfejsu Konta Użytkownika Kupujący może zamówić Towar oraz zmienić lub całkowicie zrezygnować z Subskrypcji Towarów.

4,5. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest szyfrowaniem, nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim korzystania z Konta Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownika na skutek niedopełnienia obowiązków Kupującego wynikających z niniejszego Regulaminu.

4.6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoją działalność w serwisie chlupatepredplatne.cz, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Sprzedającemu lub osobom trzecim w wyniku naruszenia przez Kupującego obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie. Kupujący jest odpowiedzialny między innymi za wszelkie szkody powstałe w przypadku, gdy Kupujący spowoduje awarię techniczną stron lub systemów przekazujących Webchlupatepredplatne.cz osobom trzecim.

4.7. Sprzedawca nie udostępnia Kupującemu żadnych narzędzi służących do dostępu do Internetu - telefonu, komputera osobistego itp., a ich udostępnienie i korzystanie leży wyłącznie w gestii Kupującego. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z dostępem do strony internetowej chlupatpredplatne.cz. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia narzędzi Kupującego podczas korzystania z serwisu chlupatpredplatne.cz.

4.8. Kupujący ma prawo w każdej chwili zlikwidować swoje Konto Użytkownika. Nie ma to wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

4.9. Sprzedawca jest uprawniony, bez podania przyczyny i według własnego uznania, do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku podejrzenia nadużycia strony internetowej chlupatpredplatne.cz lub w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Kupującego lub w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego Konta Użytkownika dłużej niż 1 rok.

4.10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania w dowolnym momencie dowolnej funkcji lub wyglądu strony internetowej chlupatepredplatne.cz, w tym między innymi treści, dostępności i narzędzi niezbędnych do korzystania z niej. Operator ma także prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji, kategorii informacji, sposobu płatności, szybkości świadczenia usług czy częstotliwości przekazywanych Użytkownikowi informacji.

4.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które Użytkownik lub osoby trzecie mogą ponieść bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w wyniku lub w związku z korzystaniem z usług strony internetowej chlupatepredplatne.cz lub z ich niefunkcjonalnością, wykorzystaniem informacji lub pobieranie danych publikowanych w serwisie chlupatepredplatne.cz. Powyższe obejmuje w szczególności odszkodowania za błędy, zaniechania, przerwy, awarie, opóźnienia, wirusy komputerowe, utratę zysków lub utratę danych Użytkownika, nieuprawniony dostęp do transmisji i danych Użytkownika oraz ich zmiany, a także za inne straty materialne i niematerialne lub odszkodowanie. Operator nie gwarantuje, że dostęp do strony chlupatpredplatne.cz będzie nieprzerwany, wolny od błędów i że strona będzie bezpieczna. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do ograniczenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do serwisu chlupatepredplatne.cz lub jego części w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

4.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z koniecznością konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania Operatora, lub niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania stron trzecich.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1. Wszelka prezentacja Towarów umieszczona na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej tych Towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

5.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o Towarach, w tym o cenach poszczególnych Towarów, lub rodzaj Abonamentu.

5.3. Ceny Towarów przeznaczonych do wysyłki na terenie Republiki Czeskiej i SK podane są wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z tym opłatami, w tym ceną transportu i kosztami związanymi z opakowaniem Towaru, z wyjątkiem ceny ewentualnego ubezpieczenia przesyłki.

5.4. Oferta Towarów oraz ceny Towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży na indywidualnie ustalonych warunkach.

5.5. W celu zamówienia Towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

 • zamówiony Towar (zamówiony Towar jest „wkładany” przez Kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu WWW sklepu), wraz z informacją czy jest to Abonament czy pojedynczy Towar,
 • sposób zapłaty ceny zakupu Towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamówionego Towaru,
 • informację o kosztach związanych z dostawą Towaru, a
 • dane o Kupującym (imię i nazwisko, adres, adres do dostawy Towaru, adres e-mail, telefon lub inne zgodnie z wymogami odpowiedniego formularza)

(zwane dalej łącznie „ Zamówieniem ”)

5.6. Sposób złożenia Zamówienia na Towar – Kupujący umieszcza Towar w koszyku (zwanym dalej „ Koszykiem ”) w ramach interfejsu internetowego sklepu, korzystając z procesu wyboru wielkości psa i rodzaju Abonamentu na stronie na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz. Kupujący ma możliwość dodania do Koszyka także innych Towarów oferowanych w Serwisie. W Koszyku Kupujący może dostosować żądaną ilość kupowanego Towaru, a następnie wybrać sposób płatności i wybrać sposób dostawy w kasie.

5.7. Kupujący przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego w Zamówieniu, biorąc także pod uwagę możliwość wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów, jakie powstały przy wprowadzaniu danych do Zamówienia.

5.8. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. Kupujący wysyłając Zamówienie do Sprzedawcy potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z nim. Kupujący zostaje w wystarczający sposób powiadomiony o Regulaminie przed faktyczną realizacją Zamówienia i ma możliwość pobrania i zapisania jego tekstu lub zapoznania się z nim w każdej chwili na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz. Jednocześnie Kupujący potwierdzając Zamówienie potwierdza, że ​​zapoznał się z dokumentem „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, który jest dostępny na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz.

5.9. Wszystkie Zamówienia przesłane za pośrednictwem strony internetowej chlupatpredplatne.cz są wiążące i nieodwołalne. O ile nie określono inaczej, Zamówienie jest ważne i skuteczne do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamówienie zostało wysłane do Sprzedawcy. Dane podane w kolejności są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.

5.10. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu. Wiadomość ta nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia w rozumieniu akceptacji projektu umowy.

5.11. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje dopiero po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę wiadomości z Potwierdzeniem Zamówienia (akceptacji Zamówienia) na jego adres e-mail podany w Koncie Użytkownika lub Zamówieniu. (patrz: „Zawarcie umowy” w art. 2 Regulaminu). Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia Zamówienia (w szczególności jeżeli Towaru nie ma na stanie magazynowym lub jeżeli z przyczyn technicznych Towar został zaoferowany w serwisie Chlupatepredplatne.cz na oczywiście błędnych warunkach, np. po rażąco niskiej cenie); Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową.

5.12. Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (ilość Towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty transportu), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie). W takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi dopiero poprzez dodatkowe Potwierdzenie Zamówienia Sprzedającego przesłane po otrzymaniu dodatkowego potwierdzenia Kupującego.

5.13. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od jej zawarcia, jeżeli w wyniku błędu technicznego na stronie internetowej Chlupatepredplatne nastąpiło nieprawidłowe wyświetlenie oferty Towaru i w efekcie Kupujący złożył złożenia Zamówienia na warunkach, których Sprzedający wyraźnie nie zamierzał zawrzeć umowy kupna – zazwyczaj w przypadkach, gdy z uwagi na wadę techniczną w Serwisie Chlupatepredplatne wyświetlana jest cena zakupu Towaru, która jest wyraźnie nieproporcjonalnie niska w stosunku do ceny wartość towarów. W takim przypadku Sprzedający powiadomi Kupującego o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej (e-mailem); Umowa kupna wygasa z chwilą doręczenia Kupującemu takiego powiadomienia. Sprzedający zwróci Kupującemu całą cenę zakupu, którą Kupujący już zapłacił na podstawie Umowy Sprzedaży, nie później niż 30 (trzydzieści) dni po odstąpieniu. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić Kupującemu niezbędną współpracę w przypadku zainteresowania, tak aby Kupujący mógł zawrzeć ze Sprzedającym nową Umowę Sprzedaży dotyczącą Towaru, która w jak największym stopniu odpowiada jego potrzebom. Możliwości Kupującego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostały opisane poniżej w niniejszym Regulaminie.

5.14. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar i przenieść na Kupującego prawo własności tego Towaru. Na podstawie Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty za niego uzgodnionej ceny zakupu.

5.15. Operator umożliwia Kupującemu zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą na rzecz osoby trzeciej (tj. dostarczenie Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży osobie trzeciej wskazanej przez Kupującego w Zamówieniu). Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Kupujący oświadcza, że ​​jest świadomy, że nawet w takim przypadku stroną Umowy Sprzedaży jest Kupujący (a nie osoba trzecia, której Towar zostanie dostarczony) i Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę zakupu Towaru.

5.16. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przy zawieraniu Umowy Sprzedaży środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży (w szczególności koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa Kupujący we własnym zakresie i koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

5.17. Zawarte Umowy Sprzedaży są przez Sprzedawcę archiwizowane w formie elektronicznej. Dostęp do archiwalnych Umów Kupna ma wyłącznie Sprzedawca.

 1. Cena Towaru i warunki płatności

6.1. Cena Towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towaru zgodnie z Umową Sprzedaży, Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób:

 • bezgotówkowo kartą płatniczą, przyciskiem płatności lub portfelem elektronicznym za pośrednictwem usługi GoPay, obsługiwanej przez firmę GOPAY s.r.o., ID: 260 46 768, z siedzibą pod adresem Planá 67, kod pocztowy 37001;
 • bezgotówkowym przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy wskazany poniżej w niniejszym paragrafie (zwany dalej „ Kontem Sprzedawcy ”). Przy tej formie płatności konieczne jest oczekiwanie przez Kupującego na e-mailowe Potwierdzenie Zamówienia (akceptacja Zamówienia), a następnie przy wprowadzaniu płatności wpisać numer Zamówienia podany w Potwierdzeniu Zamówienia jako symbol zmienny.
 • gotówką przy odbiorze za pośrednictwem jednego z przewoźników wymienionych na stronie chlupatepredplatne.cz w formularzu Zamówienia.

Konto Sprzedającego: nr 2801040976/2010 prowadzone przez oddział banku Fio - ważne dla płatności w CZK i EUR za Towar dostarczony do Czech lub SK.

6.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że cena zakupu musi być zawsze zapłacona z góry za cały okres obowiązywania Abonamentu.

6.3. Cena zakupu Abonamentu musi zostać zapłacona najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym ma zostać dostarczona pierwsza część Towaru (tj. w którym ma zostać dostarczona pierwsza miesięczna dostawa Chlupatepredplatne). W przeciwnym razie Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru, za który cena zakupu nie została należycie i terminowo zapłacona. Nie dotyczy to przypadku płatności za Towar za pobraniem.

6.4. Fizyczna dostawa Towaru może nastąpić wyłącznie po dokonaniu prawidłowej zapłaty, tj. po wpływie środków odpowiadających pełnej cenie Towaru na jeden z rachunków bankowych wymienionych w paragrafie poprzednim, w przypadku dostawy Towaru za gotówkę przy dostawie, warunkiem wydania Towaru Kupującemu jest zapłata za pobraniem.

6.5. Wybór sposobu płatności jest wiążąco wybierany przez Kupującego w Zamówieniu Towaru. Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu również koszty związane z opakowaniem i dostawą Towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z pakowaniem i dostawą Towaru.

6.6. Termin płatności - W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem cena zakupu jest płatna w terminie 5 (pięciu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż do końca miesiąca kalendarzowego (tj. terminu) w którym Towar został zamówiony. Ze względu na charakter ofert Towarów publikowanych na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz, które Kupujący musi uiścić w ustalonym terminie, w interesie Sprzedającego nie leży akceptowanie opóźnień w płatnościach za zamówiony Towar. Kupujący i Sprzedający ustalają, że w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny za Towar, Operator ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez dalszych ceregieli. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży Kupującego z Operatorem od początku.

6.7. W przypadku płatności bezgotówkowej kartą płatniczą lub przyciskiem płatności obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

6.8. Kupujący zawierający Umowę Sprzedaży, której przedmiotem jest Skrzynka Abonamentowa Chlupatepredplatne, może wyrazić zgodę na powtarzanie płatności w przypadku płatności bezgotówkowej kartą płatniczą lub przyciskiem płatności. Po uzgodnieniu Kupujący zobowiązany jest do uiszczania stałej opłaty cyklicznej w okresie zgodnym z wybranym rodzajem Abonamentu w celu przedłużenia Subskrypcji (patrz art. 3 niniejszego Regulaminu), zawsze jednak do ostatniego dnia ostatniego miesiąc kalendarzowy, w którym trwa dana Subskrypcja. Potwierdzenie aktywacji płatności cyklicznych zostanie przesłane Kupującemu niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 2 dni) na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w Koncie Użytkownika. Kupujący może w każdej chwili anulować powtarzające się płatności na swoim koncie użytkownika kupującego lub kontaktując się ze sprzedawcą pod adresem ahoj@chlupatepredplatne.cz.

6.9. Wszelkie rabaty od ceny Towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie łączą się ze sobą.

6.10. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę po uiszczeniu ceny Towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego podany w Zamówieniu lub w Koncie Użytkownika.

 1. Gwarancja satysfakcji i odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego – konsumenta

7.1. Gwarancja satysfakcji: Sprzedawca umożliwia Kupującemu odstąpienie od Umowy Sprzedaży w przypadku niezadowolenia z Towaru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego lub od dnia otrzymania pierwszego wysłanego Chlupatepredplatne Box w ramach Abonamentu. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży od początku, tj. Kupujący zwraca Towar Sprzedającemu, a Sprzedający zwraca całą cenę zakupu Towaru. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku, gdy Kupujący zużył już Towar w całości (lub jego pierwszą dostawę). Postanowienia niniejszego artykułu 7 dotyczące procedury odstąpienia od umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio. Po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu, Kupującemu nie przysługuje już prawo do odstąpienia od umowy z powodu niezadowolenia z Towaru. Ustęp ten nie ma wpływu na uprawnienia wymienione w dalszej części niniejszego art. 7 Regulaminu (prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny) ani na prawa Kupującego wynikające z wadliwego wykonania.

7.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić od Umowy Sprzedaży m.in. w związku z dostawą Towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą Kupującego lub na jego osoby, od Umowy Sprzedaży o dostawę Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także Towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innymi Towarami, od Umowy Sprzedaży o dostawę Towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjęty z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu.

7.3. Jeżeli nie ma to miejsca w przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 7.2 lub w innym przypadku, w którym nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący – konsument nieprowadzący działalności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami § 1829 , par. 1 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy w formie pisemnej w terminie czternastu (14) dni od dnia odebrania Towaru, natomiast jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest regularna dostawa Towaru przez okres wskazanym terminie, termin ten liczy się od dnia pierwszej dostawy Towaru.

7.4. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać Sprzedającemu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez Kupującego na adres siedziby Sprzedającego: Kamýcká 1281, 165 00, Praga 6 lub na adres e-mail Sprzedającego: ahoj@chlupatepredplatne.cz. W celu odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza, który można pobrać tutaj . Po otrzymaniu niniejszego formularza Sprzedający niezwłocznie przyjmie go drogą elektroniczną na adres Kupującego podany w Koncie Użytkownika lub Zamówieniu.

7,5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu od początku. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy Sprzedaży zgodnie z paragrafem poprzednim, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru Sprzedającemu, nawet jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

7.6. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia badania zwracanego Towaru, w szczególności w celu sprawdzenia, czy zwracany Towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego środki pieniężne po przekazaniu mu przez Kupującego Towaru lub udowodnieniu, że wysłał Towar Sprzedającemu, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający je otrzymał od Kupującego.

7.8. W przypadku odstąpienia Kupującego-konsumenta od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, a ich świadczenie już się rozpoczęło, Kupujący obowiązany jest zapłacić proporcjonalną część ceny za już spełnione usługi .

7.9. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej Towarowi z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

7.10. W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający ma także prawo w każdej chwili odstąpić od Umowy Sprzedaży, aż do chwili przyjęcia Towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał ją od Kupującego.

7.11. Jeżeli Sprzedający wręczy Kupującemu prezent w związku z Umową Sprzedaży, w przypadku gdy Kupujący-Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie punktu 7.1 niniejszych Warunków lub zgodnie z § 1829, ust. 1 Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej partii Towaru, lub Kupujący – W przypadku odstąpienia przedsiębiorcy od Umowy Sprzedaży, Kupujący zobowiązuje się zwrócić taki prezent Sprzedającemu wraz z Towarem dostarczonym zgodnie z Umową Sprzedaży w pytanie.

 1. Transport i dostawa Towarów

8.1. Towary objęte Abonamentem wysyłane są masowo raz w miesiącu. Od tego zależy termin dostawy Towaru; pierwsza dostawa Towarów w ramach Abonamentu po zawarciu Umowy Sprzedaży zazwyczaj będzie realizowana na początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży, a następnie Towary w ramach Abonamentu będą zazwyczaj dostarczane w terminie początek kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym trwa Subskrypcja. Poszczególne Towary nie objęte Abonamentem wysyłane są zazwyczaj w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży. Kupujący jest informowany o tym i terminie dostawy za pośrednictwem strony internetowej chlupatepredplatne.cz i/lub w Potwierdzeniu Zamówienia.

8.2. Wybór sposobu transportu i dostawy towaru Kupujący następuje w Zamówieniu. Kupujący ma prawo w chwili wysłania Zamówienia wybrać jeden ze sposobów transportu i dostawy Towaru, które są oferowane na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz.

8.3. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Nie ma to wpływu na art. 8.1.

8.4. Sprzedawca wyśle ​​Towar Kupującemu dopiero wtedy, gdy Kupujący prawidłowo i terminowo zapłaci pełną cenę za Towar, nie dotyczy to Towarów, które zgodnie z Umową Sprzedaży dostarczane są za pobraniem.

8,5. Wszystkie terminy dostaw podane na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz lub w potwierdzeniu zamówienia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione przez Kupującego w przypadku opóźnienia w dostawie Towaru. W przypadku, gdy z różnych przyczyn Sprzedający nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy Towaru określonego w niniejszym Regulaminie, na stronie chlupatepredplatne.cz lub w Potwierdzeniu Zamówienia, skontaktuje się on z Kupującym i poinformuje go o faktyczny termin dostawy zamówionego Towaru.

8.6. Jeżeli zamówionego Towaru nie ma na magazynie, Kupujący może zostać o tym poinformowany e-mailem, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej chlupatepredplatne.cz. Informacje o dostępności oferowanych Towarów na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz mogą się różnić w zależności od stopniowej wyprzedaży i mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku, gdy Kupujący zamówi Towary znajdujące się w magazynie, a Sprzedający nie będzie ich fizycznie dostępny na magazynie, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.

8.7. W przypadku, gdy zaistnieją przyczyny leżące po stronie Kupującego (np. jeżeli pomimo ustalonego terminu Kupujący nie będzie obecny przy odbiorze Towaru lub nie będzie obecna wskazana przez Kupującego osoba, która ukończyła 18 lat, lub Kupujący nie jest w stanie zapłacić Ceny w momencie dostarczenia Towaru lub nie odbierze przechowywanej przez Kupującego przesyłki itp.) konieczne jest wielokrotne dostarczenie Towaru lub w inny sposób niż określono w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą Towaru, lub koszty związane z innym sposobem dostawy Sprzedającemu z góry w całości. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

8.8. Towar dostarczany jest zawsze pod adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Jeżeli zgodnie z Umową Sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący ma obowiązek odebrać Towar z chwilą dostawy.

8.9. Ceny poszczególnych sposobów dostawy Towaru podane są w interfejsie internetowym sklepu w ramach formularza Zamówienia. Jeżeli Kupujący zmieni adres dostawy Towaru lub sposób dostawy Towaru bezpośrednio u jednego z przewoźników, wyraźnie ustala się, że w takim przypadku Sprzedający prawidłowo dostarczy Towar Kupującemu w terminie termin płatności, tj. zgodnie z Zamówieniem i zgodnie z niniejszym Regulaminem, chyba że chwili dostarczenia Towaru Kupującemu nie można ustalić w drodze porozumienia stron odmiennie niż przepisy prawa.

8.10. Dostawa realizowana jest w dni robocze – Towar zostanie dostarczony nie wcześniej niż następnego dnia po wysłaniu Towaru przez Sprzedawcę i w normalnych godzinach pracy, a także dalej zgodnie z warunkami wybranej przez Kupującego usługi transportowej. O wysyłce i dostawie Towaru Kupujący jest informowany bezpośrednio wybraną usługą transportową w formie wiadomości SMS lub e-mailem, zgodnie z warunkami odpowiedniego przewoźnika.

8.11. Kupujący przy odbiorze Towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania przesyłki, a w przypadku stwierdzenia usterek niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika. W takich przypadkach zalecamy spisanie protokołu szkody z kierowcą/pracownikiem firmy transportowej i wykonanie dokumentacji zdjęciowej. Jeżeli Kupujący dopiero po otrzymaniu przesyłki stwierdzi uszkodzenia lub inne nieprawidłowości, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą (patrz art. 10 Regulaminu dotyczący stosowania roszczeń z tytułu wad).

8.12. Jeżeli Sprzedający ma wysłać Towar, przekaże Towar Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą, przekazując go pierwszemu przewoźnikowi do transportu dla Kupującego i umożliwi Kupującemu realizację praw z umowy przewozu w stosunku do kariera. Sprzedawca przekaże Towar do wysłania Kupującemu będącemu Konsumentem dopiero po wydaniu mu rzeczy przez przewoźnika.

 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

9.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

9.2. Sprzedawca udziela gwarancji za dostarczony Towar, że będzie on nadawał się do używania zgodnie ze zwykłym przeznaczeniem lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez okres określony poniżej, to jest:

 • dla towarów przeznaczonych do spożycia (paszy) do daty przydatności podanej na opakowaniu produktu,
 • na pozostałe towary konsumpcyjne przez 24 miesiące

Gwarancja jakości biegnie od chwili dostarczenia (odbioru) Towaru.

9.3. Jeżeli w okresie gwarancyjnym w Towarze wystąpi wada, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji na warunkach określonych poniżej.

9.4. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy Towar został uszkodzony w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego obchodzenia się z nim lub przez czynniki naturalne lub Towar został uszkodzony w wyniku normalnego zużycia.

9,5. Kupujący ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po dostawie (odbiorze) i bez zbędnej zwłoki, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu odbioru Towaru, poinformować Sprzedawcę o stwierdzonych wadach, korzystając z przysługującego mu uprawnienia wadliwego działania, jak opisano poniżej w tym artykule.

9.6. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że Towar w chwili odbioru nie posiada wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przejęcia Towaru przez Kupującego:

 • Towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma takie właściwości, jakie Sprzedający lub producent opisał lub jakich Kupujący oczekiwał ze względu na charakter Towaru i na podstawie przeprowadzana reklama;
 • Towary nadają się do celu, jaki Sprzedawca określił do ich stosowania lub do jakiego Towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • Jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wygląd zostały ustalone na podstawie zakontraktowanej próbki lub modelu;
 • to Towar w odpowiedniej ilości, miary lub wadze
 • Towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

9.7. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od otrzymania Towaru, uważa się, że Towar był wadliwy już w momencie odbioru.

9,8. Kupujący nie ma żadnych praw z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, o której musiał wiedzieć przy zawieraniu umowy sprzedaży ze zwykłą starannością.

9,9. Postanowienia, o których mowa w artykule 9.6. niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Towaru sprzedanego po niższej cenie z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia Towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, Towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia Towaru w momencie jego przejęcia przez Kupującego, lub skutków – czy to wynikają z charakteru Towaru.

9.10. Data ważności żywności podana jest na opakowaniu i Kupujący ma obowiązek przestrzegać tej daty i brać ją pod uwagę. Sprzedający nie ponosi żadnego ryzyka za ewentualne szkody lub inne szkody powstałe w wyniku konsumpcji lub innego użytkowania tych towarów po okresie ich zalecanej konsumpcji. Sprzedawca każdorazowo wysyła Kupującemu zamówiony Towar w taki sposób, aby w chwili wysyłki do Kupującego miał wystarczający okres zalecanej konsumpcji. Kupującemu zaleca się dokładne zapoznanie się ze składem produktów przed podaniem.

9.11. Roszczenia Kupującego z tytułu wadliwego wykonania:

 1. Jeżeli jest to wada dająca się usunąć, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia, a Sprzedający ma obowiązek usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Jeżeli ze względu na charakter wady nie jest to nieproporcjonalne, Kupujący może żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części. Jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, Kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny towaru lub odstąpić od umowy kupna.
 2. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie Towaru jako Towaru pozbawionego wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Te same uprawnienia przysługują Kupującemu, jeżeli wady są usuwalne, ale Kupujący nie może prawidłowo korzystać z Towaru ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Ponowne wystąpienie wady uważa się, jeżeli ta sama wada pojawi się po raz trzeci. Jeżeli występują inne wady, których nie można usunąć i nie żąda on wymiany Towaru, Kupującemu przysługuje prawo do rozsądnej zniżki z ceny rzeczy lub może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 3. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli w terminie nie powiadomił Sprzedającego o wadzie Towaru.
 4. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący przed odbiorem Towaru wiedział, że Towar ma wadę albo Kupujący sam spowodował wadę.

9.12. Zgłaszanie roszczeń przez Kupującego (reklamacja):

 1. Prawa z tytułu wadliwego wykonania Kupujący realizuje pod adresem siedziby Sprzedającego: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, kod pocztowy 165 00. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o reklamacji od Kupującego, łącznie z reklamowanym Towarem.
 2. Kupujący ma obowiązek zgłosić wady Towaru bez zbędnej zwłoki, jeżeli mógł je wykryć w trakcie terminowej kontroli i przy zachowaniu należytej staranności.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia z tytułu wad Towaru Kupujący ma obowiązek udokumentować swój zakup (zawarcie Umowy Sprzedaży), w szczególności odpowiednim dokumentem księgowym lub innym dokumentem.
 4. Jeżeli Kupujący dochodzi uprawnienia z tytułu wady Towaru, Sprzedający potwierdzi mu w pisemnym potwierdzeniu, kiedy Kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda Kupujący, czasu trwania naprawy oraz uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki po jej złożeniu, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnego na fachową ocenę wady. Kupujący rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zgłoszenia. Warunkiem biegu tych terminów jest jednak zapewnienie Sprzedającemu przez Kupującego niezbędnej współpracy niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji, to jest w szczególności umożliwienie Sprzedającemu przeglądu reklamowanego Towaru.
 6. Sprzedawca wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji, w którym wskaże w szczególności termin rozpatrzenia reklamacji, sposób rozpatrzenia reklamacji, datę przyjęcia naprawionego Towaru przez Sprzedawcę. Kupujący lub inne istotne dane.
 7. Jeżeli roszczenie Kupującego jest uzasadnione, Kupującemu przysługuje prawo do rekompensaty kosztów, które celowo poniósł w celu zgodnej z prawem realizacji swoich praw z tytułu wad Towaru (tj. w szczególności odszkodowania za przesyłkę). Kupujący żąda zwrotu tych kosztów za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedającego ahoj@chlupatepredplatne.cz, w szczególności załączając dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczenia o zwrot kosztów roszczenia, w tym numer rachunku bankowego, na który Kupujący koszty mają zostać poniesione. Ocena zasadności reklamacji Kupującego zostanie dokonana przez Sprzedającego.
 1. Inne prawa i obowiązki stron umowy

10.1. Kupujący nabywa własność Towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu Towaru i przyjęcie dostawy Towaru. Ryzyko uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towaru.

10.2. W stosunku do Kupującego Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

10.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Serwisie lub w wyniku korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

10.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży Towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa i Czeska Inspekcja Żywności nadzorują m.in. przestrzeganie ustawy o ochronie konsumentów.

10,5. Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

10.6. Kupujący oświadcza, że ​​dopełnił obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych w Umowie Sprzedaży oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przekazaniem danych osobowych tej osoby Sprzedającemu oraz w w tym zakresie Sprzedający, jako niezależny administrator, nie musi dodatkowo informować odpowiednich osób fizycznych.

 1. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

11.1. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich zapewnia Sprzedawca za pośrednictwem adresu elektronicznego ahoj@chlupatepredplatne.cz. Sprzedawca prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego.

11.2. W przypadku powstania sporu konsumenckiego powstałego na tle Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem, a Sprzedawcą, którego nie da się rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, Kupujący-konsument może złożyć propozycję rozwiązania pozasądowego takiego sporu podmiotowi wyznaczonemu do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest: Czeska Inspekcja Handlowa , Centralny Inspektorat – Wydział ADR, adres: Štěpánská 15 120 00 Praga 2, strona internetowa: www.coi.cz.

11.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być również wykorzystywana do pozasądowego rozstrzygania sporów. Punkt kontaktowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich sporów konsumenckich w internecie) to Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 1. Ochrona danych osobowych, przesyłanie komunikatów handlowych i przechowywanie plików cookies

12.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących w związku z korzystaniem z Serwisu oraz zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży znajdują się w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, który dostępny jest tutaj . Z warunkami korzystania z plików cookies można zapoznać się tutaj .

 1. Dostawa

13.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową Sprzedaży musi być doręczana drugiej stronie umowy w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Doręczana jest Kupującemu na adres e-mail podany w jego Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu.

13.2. Wiadomość jest dostarczana:

13.2.1. w przypadku doręczenia drogą elektroniczną, z chwilą jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może zapewnić certyfikat,

13.2.2. w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłkę przejmuje odbiorca,

13.2.3. w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem Operatora Pocztowego, także poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki,

13.2.4. w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, po upływie terminu dziesięciu (10) dni od dnia nadania przesyłki i wezwania adresata do odbioru nadanej przesyłki, jeżeli przesyłka została nadana w urzędzie usługodawcy pocztowego, nawet jeśli adresat nie dowiedział się o wpłacie.

13.3. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się, że w przypadku zmiany danych kontaktowych poinformują drugą stronę o tej zmianie najpóźniej w terminie trzech (3) dni roboczych, Kupujący posiadający własne Konto Użytkownika uczyni to poprzez aktualizację jego dane kontaktowe w Koncie Użytkownika.

 1. Postanowienia końcowe

14.1. Niniejsze Warunki handlowe, Umowa Sprzedaży oraz wszystkie wynikające z nich stosunki prawne podlegają prawu Republiki Czeskiej, nawet jeśli stosunek prawny zawiera element międzynarodowy.

14.2. Treść Regulaminu może być w każdej chwili zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. To uzupełnienie i/lub zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej chlupatepredplatne.cz. Z dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu dotychczasowe Regulaminy tracą moc.

14.3. W przypadku sporu powstałego w związku z niniejszymi Warunkami Handlowymi lub Umową Sprzedaży, zostanie on rozpatrzony i rozstrzygnięty przez właściwe sądy Republiki Czeskiej, nawet jeśli stosunek prawny zawiera element międzynarodowy. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

14,5. Sprzedający ma prawo wskazać Kupującemu świadczenie zgodnie z Umową Sprzedaży w celu własnej prezentacji, jako punkt odniesienia.

14.6. Strony umowy wyłączają stosowanie przepisów § 557 Kodeksu Cywilnego.

14,7. Kupujący wyraża zgodę na to, aby Sprzedający miał prawo scedować Umowę Sprzedaży lub jej część na osobę trzecią. Kupujący nie może przenieść, scedować, wstrzymać ani w inny sposób obciążyć swoich roszczeń wobec Sprzedającego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

14.8. Zmiany i uzupełnienia Umowy Sprzedaży wymagają formy pisemnej.

14.9. W momencie zawarcia umowy Użytkownikowi udostępniany jest link do Regulaminu umożliwiający jego wydrukowanie lub zapisanie.

14.10. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

adres do dostawy: Madridská 642/5, 101 00 Praga 10-Vršovice

adres e-mail: ahoj@chlupatepredplatne.cz

połączenie telefoniczne: +420 733 222 240

14.11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.