Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) podnikajúce fyzické osoby Lidmily Maršálkovej, IČO: 05684447, DIČ: CZ9057190912, zapísané v živnostenskom registri vedenom na Úrade mestskej časti Praha 9 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ Kúpna zmluva “) uzatvárané medzi Predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „ Kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.chlupatepredplatne.cz (ďalej len „ Web chlupatepredplatne.cz“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „ Webové rozhranie obchodu “).

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú tak na prípady, keď Kupujúcim je osoba, ktorá koná pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „ Podnikateľ “), ako aj na prípady, keď Kupujúcim je fyzická osoba, ktoré koná pri uzatváraní zmluvy mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „ Spotrebiteľ “).

1.3. Tieto Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní Webu chlupatepredplatne.cz a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.4. Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné dojednať v Kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.6. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 1. Vymedzenie pojmov

"Predávajúci alebo Prevádzkovateľ" - je prevádzkovateľ internetového obchodu na Webe chlupatepredplatne.cz. Súčasne je Predávajúci podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby ponúkané na Webe www.chlupatepredplatne.cz.

„Kupujúcim alebo Užívateľom“ sa rozumie akýkoľvek užívateľ Webu chlupatepredplatne.cz a/alebo zákazník internetového obchodu na Webe chlupatepredplatne.cz, pričom sa rozlišuje Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (teda je Podnikateľom).

„Kupujúci – spotrebiteľ“ alebo len „Spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

"Príjemca Tovaru" - je Kupujúci alebo tretia osoba, v prospech ktorej bola Kúpna zmluva uzavretá, príp. tretia osoba, ktorej Kupujúci svoje práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy postúpil.

“Uzavretie Kúpnej zmluvy” – okamih doručenia Potvrdenia Objednávky Kupujúcemu zo strany Predávajúceho (tj akceptácia Objednávky Predávajúcim), čím dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy. Od tohto okamihu sú Predávajúci a Kupujúci Kúpnou zmluvou viazaní a majú práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy vyplývajúce.

„Registrácia“ je zadanie e-mailovej adresy Užívateľom na Webe chlupatepredplatne.cz pre možnosť realizácie nákupov, využívania výhod klubového členstva, účasti v súťažiach, úprav druhu predplatného, ​​zrušenia predplatného a ďalších ponúk uverejnených na Webe chlupatepredplatne.cz.

„Objednávka“ znamená ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy urobenú Kupujúcim prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na Webe chlupatepredplatne.cz. Náležitosti Objednávky sú stanovené ďalej v týchto Obchodných podmienkach.

„Objednať s povinnosťou platby“ znamená záväzné potvrdenie Objednávky e-mailom odoslaným Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho.

"Tovarom" sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie tovar ponúkaný na Webe chlupatepredplatne.cz, ktorý môže zahŕňať ako samostatné produkty určené primárne mačkám ponúkané na Webe chlupatepredplatne.cz, tak Krabici Mačkobox ako produkt predávaný Predávajúcim za špeciálnych podmienok uvedených ďalej v týchto Obchodných podmienkach .

 1. Darčekový Mačkobox a Mačacie predplatné

3.1. Tovar má povahu:

 • Darčekového balíčka obsahujúcich produkty určené primárne pre mačky, typicky obsahuje krmivá, chovateľské, darčekové a kozmetické výrobky od rôznych dodávateľov, pričom niektoré z výrobkov môžu byť v balení s veľkosťou vzorky (ďalej len „ Darčekový Mačkobox “). Kupujúci vopred nevie, aké produkty v balíčku obdrží, ale na stránke produktu je oboznámený s počtom kusov v balíčku. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že na určenie akosti, druhu a vlastností Tovaru (Kočkobox) v súlade s Kúpnou zmluvou postačí určenie obsiahnuté v tomto odseku, a/alebo
 • Mačacieho predplatného alebo postupne odosielaných boxov obsahujúcich produkty určené primárne pre mačky, typicky obsahuje krmivá, chovateľské, darčekové a kozmetické výrobky od rôznych dodávateľov, pričom niektoré z výrobkov môžu byť v balení s veľkosťou vzorky, (ďalej len „ Mačacie predplatné “). Kupujúci vopred nevie, aké produkty v balíčku obdrží, ale na stránke produktu je oboznámený s počtom kusov v balíčku a frekvenciou rozosielky, ktorú si Kupujúci sám vyberie. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že na určenie akosti, druhu a vlastností Tovaru (Mačacie predplatné) v súlade s Kúpnou zmluvou postačí určenie obsiahnuté v tomto odseku, a/alebo
 • ďalších samostatných produktov, ako sú ponúkané na Webe chlupatepredplatne.cz.

(ďalej spoločne len „ Tovar “).

3.2. Kupujúci v rámci dojednávania Kúpnej zmluvy na Webe chlupatepredplatne.cz môže zvoliť, či má záujem o kúpu Darčekového, alebo či na základe Kúpnej zmluvy bude Predávajúci expedovať predplatné postupne podľa frekvencie zvolenej Kupujúcim po dohodnutú dobu (ďalej len „ Predplatné “). Predplatné sa uplatní iba na produkt Mačacie predplatné, nie na iný Tovar predávaný samostatne. Kupujúci si môže Mačacie predplatné predplatné predplatiť na ľubovoľne dlhú dobu.

3.3. Predplatné má platnosť 1 rok od prijatia platby na účet. Po uplynutí tejto doby Predplatného Predávajúci automaticky ponúkne Kupujúcemu predĺženie Predplatného, ​​a to návrhom na uzavretie novej Kúpnej zmluvy na rovnaké Predplatné (rovnaký druh a dobu trvania), ako bolo Predplatné podľa pôvodnej Kúpnej zmluvy. Návrh je Kupujúcemu zaslaný e-mailom, v ktorom je Kupujúci upozornený na možnosť predĺženia Predplatného, ​​a to v dostatočnom predstihu predtým, než má k predĺženiu Predplatného dôjsť. Na predlžovanie Predplatného je Kupujúci rovnako upozorňovaný aj pri uzatváraní pôvodnej Kúpnej zmluvy.

3.4. Pokiaľ Kupujúci návrh na predĺženie Predplatného a uzavretie novej Kúpnej zmluvy prijme (buď výslovne, alebo konkludentne tým, že predĺženie Predplatného najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom má predĺženie Predplatného nadobudnúť účinnosť, neodmietne, alebo konkludentne tým, že uhradí kúpnu cenu nového predĺženého Predplatného ), touto akceptáciou návrhu na predĺženie Predplatného dochádza k uzavretiu novej Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej obsah je určený týmito Obchodnými podmienkami.

3.5. Kupujúci si je vedomý a súhlasí, že pokiaľ povolil pri uzatváraní pôvodnej Kúpnej zmluvy opakované bezhotovostné platby kartou alebo platobným tlačidlom (viď čl. 6.7 týchto Obchodných podmienok), môže byť kúpna cena predĺženého Predplatného strhnutá z jeho účtu automaticky, ak neodmietne včas predĺženie Predplatného podľa odseku 3.6 týchto Obchodných podmienok, alebo ak nezruší súhlas s opakovanými platbami podľa článku 6.7 Obchodných podmienok.

3.6. Kupujúci môže návrh na predĺženie Predplatného, ​​a teda na uzavretie novej Kúpnej zmluvy bez ďalšieho odmietnuť (buď výslovne na e-maile ahoj@chlupatepredplatne.cz alebo zastavením Predplatného v Užívateľskom účte najneskôr 3 dni pred nadobudnutím účinnosti predĺženia Predplatného). V prípade odmietnutia predĺženia Predplatného podľa tohto odseku k uzavretiu ďalšej Kúpnej zmluvy nedôjde, a pre Kupujúceho toto nie je spojené so žiadnym postihom.

3.7. Množstvo Tovaru je v každom kalendárnom mesiaci vždy obmedzené – do vypredania zásob, pričom poradie Kupujúcich je určené časovým poradím uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom do poradia sa Kúpna zmluva dostáva v prípade, že Kupujúci riadne uhradí kúpnu cenu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy; iba v prípade Kúpnych zmlúv, kedy Kupujúci zvolí spôsob doručenia Tovaru na dobierku, sa Kúpna zmluva dostáva do poradia už vo chvíli jej uzavretia. Informáciu o dostupnosti, dodaní a dodacej lehote zásielky zverejňuje Predávajúci v internetovom obchode na Webe chlupatepredplatne.cz.

 1. Pravidlá používania stránok www.chlupatepredplatne.cz – Užívateľský účet

4.1. Uzatvárať Kúpne zmluvy a využívať ďalšie služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Webu www.chlupatepredplatne.cz je oprávnená každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba.

4.2. Registrácia na webe www.chlupatepredplatne.cz je dobrovoľná (ďalej len „ Registrácia “) a nie je podmienkou na uskutočnenie Objednávky ani uzavretie Kúpnej zmluvy, ako aj na využívanie ďalších služieb. Registrácia je možná priamo na stránkach https://www.chlupatepredplatne.cz/account/register.

4.3. Pri Registrácii a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu, pokiaľ Kupujúci uvedie nesprávne či nepresné údaje alebo poruší svoju povinnosť aktualizovať údaje v rámci Užívateľského účtu podľa tohto odseku.

4.4. Na základe Registrácia Kupujúceho uskutočnenej na Webe chlupatepredplatne.cz môže Kupujúci pristupovať do rozhrania svojho Užívateľského účtu. Z rozhrania svojho Užívateľského účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie Tovaru a meniť či úplne zrušiť Predplatný Tovar.

4.5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený šifrovaním, užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku neautorizovaného prístupu na Užívateľský účet v dôsledku nedodržania povinností Kupujúceho vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok.

4.6. Kupujúci je plne zodpovedný za svoju aktivitu na Webe chlupatepredplatne.cz., ako aj za akúkoľvek ujmu vzniknutú Predávajúcemu alebo tretím osobám v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho stanovených v týchto Obchodných podmienkach. Okrem iného Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú v prípade, že Kupujúci spôsobí technickú poruchu stránok alebo systémov, ktoré prenášajú Webchlupatepredplatne.cz tretím osobám.

4.7. Predávajúci nezaisťuje Kupujúcemu akékoľvek nástroje slúžiace k internetovému prístupu – telefón, osobný počítač a ďalšie, a ich zabezpečenie a používanie je výhradnou zodpovednosťou Kupujúceho. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prístupom k Webu chlupatepredplatne.cz. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek poškodenie nástrojov Kupujúceho počas používania Webu chlupatepredplatne.cz.

4.8. Kupujúci je oprávnený svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť. To nemá vplyv na už uzavreté Kúpne zmluvy.

4.9. Predávajúci je bez udania dôvodu a podľa vlastného uváženia oprávnený zablokovať alebo zrušiť kedykoľvek Užívateľský účet, a to najmä na základe podozrenia zo zneužitia Webu www.chlupatepredplatne.cz alebo pri porušení týchto Obchodných podmienok Kupujúcim alebo v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva .

4.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akúkoľvek funkciu alebo vzhľad Webu chlupatepredplatne.cz, vrátane, ale nie iba, obsahu, dostupnosti a nástrojov nutných na jeho používanie. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť či zrušiť akúkoľvek informáciu, kategóriu informácií, akúkoľvek platobnú metódu, rýchlosť poskytovania služby alebo frekvenciu informácií poskytovaných Užívateľovi.

4.11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody či ujmy, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Webu chlupatepredplatne.cz alebo ich nefunkčnosťou, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na Webe chlupatepredplatne.cz. Vyššie uvedené zahŕňa najmä škody za chyby, opomenutia, prerušenia, poruchy, oneskorenia, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát Užívateľa, neoprávnený prístup k prenosom a dátam Užívateľa a ich zmeny, ako aj za ďalšie hmotné aj nehmotné straty či ujmy. Prevádzkovateľ sa vylučuje akékoľvek záruky, že prístup na Web chlupatepredplatne.cz bude neprerušený, bez závad a stránky budú bezpečné. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Užívateľa na Web chlupatepredplatne.cz alebo k jeho časti, a to z akéhokoľvek dôvodu, pričom Užívateľovi v súvislosti s tým nevznikajú akékoľvek nároky.

4.12. Užívateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. Uzavretie Kúpnej zmluvy

5.1. Všetka prezentácia Tovaru umiestnená Webu lacnopredplatne.sk je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, resp. druhu Predplatného.

5.3. Ceny Tovaru určeného pre zasielanie po ČR a SK sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov vrátane ceny dopravy a nákladov spojených s balením Tovaru, okrem ceny prípadného poistenia zásielky.

5.4. Ponuka Tovaru a ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo Webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

5.5. Pre objednanie Tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na Webe chlupatepredplatne.cz. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu), vrátane údajov o tom, či sa jedná o Predplatný alebo jednotlivý Tovar,
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny Tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru, a
 • údaje o Kupujúcom (meno a priezvisko, adresa, adresa pre doručenie Tovaru, e-mail, telefón, prípadne ďalšie, ako sú vyžadované príslušným formulárom)

(ďalej spoločne len ako „ Objednávka “)

5.6. Spôsob učinenia Objednávky Tovaru – Tovaru vloží Kupujúci v rámci Webového rozhrania obchodu do košíka (ďalej len „ Košík “) pomocou procesu výberu veľkosti psa a druhu Predplatného na Webe chlupatepredplatne.cz. Kupujúcemu je umožnené ďalej do Košíka vkladať aj ďalší Tovar ponúkaný na Webovej stránke. V Košíku si môže Kupujúci upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru a následne v Pokladni zvoliť spôsob platby a zvoliť spôsob dodania.

5.7. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky.

5.8. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť Objednávku“. Odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na Obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť si ich text stiahnuť a uložiť, alebo sa s nimi kedykoľvek zoznámiť na Webe www.chlupatepredplatne.cz. Kupujúci zároveň potvrdením Objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s dokumentom „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktoré sú dostupné na Webe chlupatepredplatne.cz.

5.9. Všetky Objednávky odoslané prostredníctvom Webu chlupatepredplatne.cz sú záväzné a neodvolateľné. Pokiaľ nie je stanovené inak, je Objednávka platná a účinná do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Objednávka odoslaná Predávajúcemu. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

5.10. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom účte či v Objednávke. Tento e-mail sa nepovažuje za Potvrdenie Objednávky v zmysle akceptácie návrhu zmluvy.

5.11. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza až potom, čo Predávajúci odošle Kupujúcemu na jeho e-mail uvedený v Užívateľskom účte alebo Objednávke správu s Potvrdením Objednávky (akceptuje Objednávku). (viď. "Uzavretie zmluvy" v článku 2 Obchodných podmienok). Predávajúci nie je povinný Objednávku akceptovať (najmä v prípade, že Tovar nie je skladom, alebo v prípade, že Tovar bol v dôsledku technických chýb ponúkaný na Webe Chlupatepredplatne.cz za zjavne chybne uvedených podmienok, napr. za neprimerane nízku cenu); o tomto Predávajúci Kupujúceho vyrozumie e-mailom.

5.12. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne ​​či telefonicky). V takom prípade k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza až dodatočným Potvrdením Objednávky Predávajúceho zaslaným po obdržaní dodatočného potvrdenia Kupujúceho.

5.13. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 30 dní od jej uzavretia, pokiaľ došlo vinou technickej chyby Webu Chlupatepredplatne k chybnému zobrazeniu ponuky Tovaru av nadväznosti na to k uskutočneniu Objednávky Kupujúcim za podmienok, za ktorých Predávajúci zjavne nezamýšľal Kúpnu zmluvu uzavrieť – typicky v prípadoch, keď sa na Webe Chlupate predplatne v dôsledku technickej závady zobrazuje kúpna cena Tovaru, ktorá je zjavne neprimerane nízka vzhľadom na hodnotu Tovaru. V takom prípade Predávajúci Kupujúceho o vzniknutej situácii vyrozumie písomne ​​(e-mailom); Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia takého vyrozumenia Kupujúcemu. Predávajúci vráti najneskôr do 30 (tridsať) dní od odstúpenia Kupujúcemu celú kúpnu cenu, ktorú Kupujúci už uhradil na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu v prípade záujmu v takom prípade poskytne potrebnú súčinnosť, aby Kupujúci mohol s Predávajúcim uzavrieť novú Kúpnu zmluvu ohľadom Tovaru, ktorý čo možno najviac zodpovedá jeho potrebám. Možnosti Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy sú uvedené ďalej v týchto Obchodných podmienkach.

5.14. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu a previesť naň vlastnícke práva k tomuto Tovaru. Kupujúci sa na základe Kúpnej zmluvy zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

5.15. Prevádzkovateľ umožňuje Kupujúcemu, aby Kúpnu zmluvu uzavrel s Predávajúcim v prospech tretej osoby (tj. aby Tovar na základe Kúpnej zmluvy bol dodaný tretej osobe označenej Kupujúcim v rámci Objednávky). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že aj v takom prípade je zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy práve Kupujúci (nie tretia osoba, ktorej bude Tovar dodaný), a kúpnu cenu Tovaru je povinný zaplatiť Kupujúci.

5.16. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5.17. Uzavreté Kúpne zmluvy sú archivované Predávajúcim v elektronickej forme. Prístup k archivovaným Kúpnym zmluvám má výlučne Predávajúci.

 1. Cena Tovar a platobné podmienky

6.1. Cenu Tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne platobnou kartou, platobným tlačidlom alebo elektronickou peňaženkou prostredníctvom služby GoPay, prevádzkovanej spoločnosťou GOPAY sro, IČO: 260 46 768, so sídlom Planá 67, PSČ 37001;
 • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený nižšie v tomto odseku (ďalej len „ Účet Predávajúceho “). Pri tomto spôsobe platby je potrebné, aby Kupujúci vyčkal na Potvrdenie Objednávky emailom (akceptáciu Objednávky) a následne uviedol pri zadávaní platby ako variabilný symbol číslo Objednávky uvedené v Potvrdení Objednávky.
 • dobierkou prostredníctvom jedného z dopravcov uvedených na Webe chlupatepredplatne.cz v rámci formulára Objednávky.

Účet Predávajúceho: č. 2801040976/2010 vedený pobočkou Fio banky – platí pre platby v CZK a EUR za Tovar dodávaný do ČR alebo SK.

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že je vždy potrebné zaplatiť vopred kúpnu cenu za celú dobu trvania Predplatného.

6.3. Kúpnu cenu za Predplatné je nutné uhradiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom má byť doručená prvá časť Tovaru (tj kedy má byť doručená prvá mesačná zásielka Chlupatepredplatne). V opačnom prípade nie je Predávajúci povinný Tovar, za ktorý nebola riadne a včas uhradená kúpna cena, Kupujúcemu dodať. Toto sa neuplatní v prípade platby Tovaru na dobierku.

6.4. Fyzické dodanie Tovaru je možné uskutočniť až po riadnom vykonaní platby, tj po pripísaní finančných prostriedkov zodpovedajúcich plnej výške ceny Tovaru na niektorý z bankových účtov uvedených v predchádzajúcom odseku, v prípade doručovania Tovaru na dobierku je zaplatenie dobierky podmienkou odovzdania Tovaru Kupujúcemu.

6.5. Voľbu spôsobu platby záväzne volí Kupujúci v Objednávke Tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru.

6.6. Splatnosť – V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kúpna cena splatná do 5 (piatich) dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca (tj do uzávierky), v ktorom bol Tovar objednaný. Vzhľadom k povahe ponúk Tovaru uverejňovaných na Webe chlupatepredplatne.cz, ktoré musia byť vo vopred určenom období uhradené Kupujúcim, nie je v záujme Predávajúceho prijímať oneskorené úhrady za objednaný Tovar. Kupujúci a Predávajúci súhlasia s tým, že v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ceny za Tovar je Prevádzkovateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva Kupujúceho s Prevádzkovateľom od začiatku ruší.

6.7. V prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou alebo platobným tlačidlom je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

6.8. Kupujúci, ktorý uzatvára Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je Predplatné Krabice Chlupatepredplatne, môže vysloviť súhlas s opakovanými platbami v prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou alebo platobným tlačidlom. Po odsúhlasení je Kupujúci zaviazaný k fixnej ​​opakovanej platbe v perióde podľa zvoleného druhu Predplatného na účely predlžovania Predplatného (viď čl. 3 týchto Obchodných podmienok), a to vždy k poslednému dňu posledného kalendárneho mesiaca v ktorom trvá dané Predplatné. Potvrdenie o aktivácii opakovaných platieb príde Kupujúcemu obratom (maximálne do 2 dní) na e-mail zadaný v Objednávke, prípadne v Užívateľskom účte. Zrušiť opakované platby môže Kupujúci kedykoľvek vo svojom Užívateľskom účte Kupujúceho alebo kontaktovaním Predávajúceho na e-mail ahoj@chlupatepredplatne.cz.

6.9. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

6.10. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny Tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, prípadne v Užívateľskom účte.

 1. Garancia spokojnosti a odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom

7.1. Garancia spokojnosti: Predávajúci umožňuje Kupujúcemu odstúpiť v prípade nespokojnosti s Tovarom od Kúpnej zmluvy, a to do 30 dní odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim, alebo odo dňa prevzatia prvej zaslanej Krabice Chlupatepredplatne v rámci Predplatného. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší, teda Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovaru, a Predávajúci mu vráti celú kúpnu cenu Tovaru. Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy sa neuplatní, pokiaľ Kupujúci už Tovar (alebo jeho prvú dodávku) úplne spotreboval. Ustanovenie tohto článku 7 ohľadom postupu pri odstupovaní od Kúpnej zmluvy sa uplatní obdobne. Po uplynutí lehoty na odstúpenie podľa tohto odseku Obchodných podmienok už Kupujúci právo odstúpiť pre nespokojnosť s Tovarom nemá. Týmto odsekom nie sú dotknuté práva uvedené ďalej v tomto článku 7 Obchodných podmienok (právo Spotrebiteľa odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu), ani práva Kupujúceho plynúce z vadného plnenia.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj Tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným Tovarom, od Kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.3. Ak nejde o prípad uvedený vyššie v odseku 7.2 alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci – spotrebiteľ, ktorý nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy písomne ​​odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru, pričom pokiaľ je predmetom Kúpnej zmluvy pravidelné dodávanie Tovaru po stanovenú dobu, plynie táto lehota odo dňa prvej dodávky Tovaru.

7.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať na adresu sídla Predávajúceho: Kamýcká 1281, 165 00, Praha 6, či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: ahoj@chlupatepredplatne.cz. K odstúpeniu od Zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je na stiahnutie tu . O prijatí tohto formulára Predávajúci bez zbytočného odkladu jeho prijatia e-mailom na adresu Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom účte alebo Objednávke.

7.5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.6. Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného Tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený Tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

7.7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho potom, čo mu Kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal.

7.8. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, pričom s ich poskytovaním už bolo začaté, je Kupujúci povinný uhradiť pomernú časť ceny za služby, ktoré už boli poskytnuté.

7.9. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovar je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.10. V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia Tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal.

7.11. Pokiaľ Predávajúci poskytne Kupujúcemu ku Kúpnej zmluve darček, v prípade, že Kupujúci – Spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia 7.1 týchto Obchodných podmienok, alebo podľa § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka do 14 dní od prevzatia prvej časti Tovaru, alebo Kupujúci - Podnikateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zaväzuje sa Kupujúci takýto darček Predávajúcemu vrátiť spoločne s Tovarom dodaného podľa predmetnej Kúpnej zmluvy.

 1. Preprava a dodanie Tovaru

8.1. K expedícii Tovaru, ktorý je súčasťou Predplatného, ​​dochádza hromadne raz mesačne. Od toho sa odvíja dodacia lehota Tovaru; prvá dodávka Tovaru v rámci Predplatného po uzavretí Kúpnej zmluvy bude doručená spravidla začiatkom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola uzavretá Kúpna zmluva, a následne bude Tovar v rámci Predplatného doručovaný vždy spravidla začiatkom ďalšieho kalendárneho mesiaca, v ktorom trvá Predplatné. Jednotlivé Tovar, ktorý nie je súčasťou Predplatného, ​​je expedovaný spravidla do 48 hodín od uzavretia Kúpnej zmluvy. O tomto a dodacom čase je Kupujúci informovaný prostredníctvom Webu chlupatepredplatne.cz a/alebo v Potvrdení Objednávky.

8.2. Spôsob prepravy a dodania tovaru si zvolí Kupujúci v Objednávke. Kupujúci je oprávnený zvoliť jeden zo spôsobov prepravy a dodania Tovaru, ktoré sú ponúkané na Webe chlupatepredplatne.cz v čase odosielania Objednávky.

8.3. Objednávky sú vybavované bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Článok 8.1 týmto nie je dotknutý.

8.4. Predávajúci Tovar odošle Kupujúcemu až v okamihu, keď Kupujúci uhradí riadne a včas Cenu Tovaru v plnej výške, toto sa nevzťahuje na Tovar, ktorý je podľa Kúpnej zmluvy doručovaný na dobierku.

8.5. Všetky termíny dodania uvedené na Webe chlupatepredplatne.cz alebo v Potvrdení Objednávky sú iba orientačné. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek stratu či vzniknuté náklady Kupujúceho v prípade oneskorenia pri dodaní Tovaru. V prípade, že Predávajúci nebude schopný z rôznych dôvodov dobu dodania Tovaru uvedenú v týchto Obchodných podmienkach, na Webe chlupatepredplatne.cz alebo v Potvrdení Objednávky dodržať, bude kontaktovať Kupujúceho a informovať ho o reálnom termíne odoslania objednaného Tovaru.

8.6. Pokiaľ objednaný Tovar nie je skladom, môže byť Kupujúci o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo prostredníctvom Webu www.chlupatepredplatne.cz. Informácie o skladovosti u ponúkaného Tovaru na Webe chlupatepredplatne.cz sa môže líšiť v závislosti od postupného vypredávania a má čisto informatívny charakter. V prípade, keď Kupujúci objedná Tovar uvedený ako skladom a Predávajúci ho nebude fyzicky mať na sklade k dispozícii, bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim.

8.7. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho (napr. ak nie je aj napriek dohodnutému termínu Kupujúci prítomný na prevzatie Tovaru alebo nie je prítomná Kupujúcim určená osoba staršia ako 18 rokov alebo Kupujúci nie je v čase dodania Tovaru schopný uhradiť Cenu, alebo ak si nevyzdvihne Kupujúci uloženú zásielku a pod.) nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, vopred Predávajúcemu, a to v plnej výške. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.8. Tovar je doručovaný vždy na Kupujúcom uvedenú adresu v Objednávke. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri dodaní.

8.9. Ceny jednotlivých spôsobov doručenia Tovaru sú uvedené vo Webovom rozhraní obchodu v rámci formulára Objednávky. Ak zmení Kupujúci adresu pre dodanie Tovaru alebo spôsob doručenia Tovaru priamo u niektorého z poskytovateľov prepravných služieb, je výslovne dohodnuté, že Predávajúci v takom prípade riadne dodal Tovar Kupujúcemu v riadnom termíne, tj v súlade s Objednávkou av súlade s týmito Obchodnými podmienkami , ibaže okamih doručenia Tovaru Kupujúcemu nie je možné dojednať dohodou strán odlišne od zákona.

8.10. Doručovanie je zabezpečované v pracovných dňoch - k doručeniu Tovaru dôjde najskôr nasledujúci deň po expedícii Tovaru Predávajúcim av priebehu bežného pracovného času a ďalej podľa podmienok Kupujúcim zvolenej prepravnej služby. O odoslaní a doručovaní Tovaru je Kupujúci informovaný priamo zvolenou prepravnou službou formou sms, ev. e-mailom, podľa podmienok príslušného prepravcu.

8.11. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V týchto prípadoch odporúčame spísať s vodičom/zamestnancom prepravnej služby škodový protokol a zaobstarať fotodokumentáciu. Pokiaľ zistí Kupujúci poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho (ohľadne uplatňovania nárokov z vád viď článok 10 Obchodných podmienok).

8.12. Ak má Predávajúci Tovar odoslať, odovzdá Tovar Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom, odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá Tovar, ktorý má odoslať, Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom až, len čo mu vec odovzdá dopravca.

 1. Práva z chybného plnenia

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

9.2. Predávajúci poskytuje na dodaný Tovar záruku, že bude Tovar po nižšie uvedenú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti, a to:

 • u Tovaru určeného na konzumáciu (krmivá) do dňa spotreby uvedeného na obale výrobku,
 • u ostatného spotrebného Tovaru v dĺžke 24 mesiacov

Záruka za akosť beží od doby dodania (prevzatia) Tovaru.

9.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne na Tovare vada, má Kupujúci právo na reklamáciu za podmienok uvedených nižšie.

9.4. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol Tovar poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním, alebo prírodnými živlami, alebo bol Tovar poškodený bežným opotrebením.

9.5. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní (prevzatí) Tovaru toto prezrieť a bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, kedy Tovar prevzal, informovať Predávajúceho o zistených vadách, a to uplatnením práv z vadného plnenia, ako je uvedené nižšie v tomto článku.

9.6. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

 • má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe vykonávanej reklamy;
 • sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,
 • Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 • je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.7. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia Tovaru, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí.

9.8. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí Kúpnej zmluvy.

9.9. Ustanovenia uvedené v čl. 9.6. týchto Obchodných podmienok sa nepoužijú pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo vyplýva- ak to z povahy Tovaru.

9.10. Dátum spotreby potravín je uvedený na obale a Kupujúci je povinný sa týmto dátumom riadiť a berie ho na vedomie. Predávajúci na seba nepreberá žiadne riziká za prípadné škody či iné ujmy z konzumácie či iného použitia takéhoto tovaru po dobe jeho odporúčanej spotreby. Predávajúci vždy zasiela Kupujúcemu objednaný Tovar tak, aby v čase zaslania Kupujúcemu mal tento dostatočný čas odporúčanej spotreby. Kupujúcemu sa odporúča pred podaním krmív dôkladne prečítať obsah zloženia výrobkov.

9.11. Nároky Kupujúceho z chybného plnenia:

 1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Tovar mohol byť riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria Kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovaru riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, pokiaľ sa rovnaká vada prejaví tretíkrát. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ neoznámil Predávajúcemu vadu Tovaru včas.
 4. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

9.12. Uplatňovanie nárokov Kupujúcim (reklamácia):

 1. Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho sídla: Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1281, PSČ 165 00. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho oznámenie o reklamácii vrátane reklamovaného Tovaru.
 2. Kupujúci je povinný oznámiť vady Tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.
 3. Kupujúci je povinný pre uplatnenie práva z vád Tovaru preukázať jeho nákup (uzavretie Kúpnej zmluvy), a to najmä príslušným účtovníkom či iným dokladom.
 4. Ak uplatní Kupujúci právo z vady Tovaru, potvrdí mu Predávajúci v písomnom potvrdení, kedy právo Kupujúci uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, o dobe trvania vykonania opravy, prípadné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 5. O reklamácii Predávajúci rozhodne bez zbytočného odkladu po jej urobení, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Kupujúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa jej uplatnenia. Podmienkou pre beh týchto lehôt však je, že Kupujúci na vybavenie reklamácie poskytol Predávajúcemu požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil Predávajúcemu preskúmať reklamovaný Tovar.
 6. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie najmä dátum vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum prevzatia opraveného Tovaru Kupujúcim, príp. ďalšie relevantné údaje.
 7. V prípade, že je reklamácia Kupujúceho oprávnená, má Kupujúci právo na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil za účelom oprávneného uplatnenia svojich práv z vád Tovaru (tj najmä náhrada poštovného). Kupujúci požiada o náhradu týchto nákladov prostredníctvom e-mailovej adresy Predávajúceho ahoj@chlupatepredplatne.cz, a priloží najmä doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku na náhradu nákladov reklamácie, vrátane čísla bankového účtu, na ktorý majú byť náklady uhradené. Posúdenie oprávnenosti nároku Kupujúceho vykoná Predávajúci.
 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny Tovaru a prevzatím Tovaru. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

10.3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webovej stránky alebo v dôsledku použitia Webovej stránky v rozpore s ich určením.

10.4. Predávajúci je oprávnený na predaj Tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia a Česká potravinárska inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.6. Kupujúci prehlasuje, že voči fyzickým osobám uvedeným v Kúpnej zmluve splnil informačné povinnosti podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ohľadom odovzdania osobných údajov takejto osoby Predávajúcemu av tomto ohľade už Predávajúci, ako samostatný správca, nemusí príslušné fyzické osoby ďalej informovať.

 1. Riešenie spotrebiteľských sporov

11.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy ahoj@chlupatepredplatne.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

11.2. V prípade, že dôjde medzi Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a Predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia , Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, adresa: Štěpánska 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

11.3. Na mimosúdne riešenie sporov možno využiť aj platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika , so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 1. Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

12.1. Informácie o spracovaní osobných údajov Kupujúcich v súvislosti s používaním Webovej stránky a uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy nájdete v dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý je dostupný tu . Podmienky používania cookies sú k nahliadnutiu tu .

 1. Doručovanie

13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho Užívateľskom účte, prípadne v Objednávke.

13.2. Správa je doručená:

13.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

13.2.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

13.2.3. prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom Prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

13.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u poskytovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

13.3. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú, že v prípade zmeny kontaktných údajov budú o tejto zmene druhú stranu informovať najneskôr do troch (3) pracovných dní, Kupujúci, ktorý má vlastný Užívateľský účet, tak urobí aktualizáciou svojich kontaktných údajov v Užívateľskom účte.

 1. Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, a všetky právne pomery z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že právny pomer zahŕňa medzinárodný prvok.

14.2. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci kedykoľvek ľubovoľne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Toto doplnenie a/či zmena bude uverejnená na Webe chlupatepredplatne.cz. Ku dňu účinnosti nového znenia Obchodných podmienok strácajú predchádzajúce Obchodné podmienky účinnosti.

14.3. V prípade sporu vzniknutého v súvislosti s týmito Obchodnými podmienkami alebo Kúpnou zmluvou budú na jeho posudzovanie a rozhodovanie príslušné súdy Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že právny pomer obsahuje medzinárodný prvok. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4. Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.5. Predávajúci je oprávnený uvádzať poskytovanie plnenia Kupujúcemu podľa Kúpnej zmluvy k svojej vlastnej prezentácii, ako referencii.

14.6. Zmluvné strany vylučujú použitie ustanovení § 557 Občianskeho zákonníka.

14.7. Kupujúci súhlasí, že Predávajúci má právo postúpiť na tretiu osobu Kúpnu zmluvu alebo jej časť. Kupujúci nesmie previesť, postúpiť, zastaviť či inak zaťažiť svoje pohľadávky voči Predávajúcemu bez písomného súhlasu Predávajúceho.

14.8. Zmeny a doplnky Kúpne zmluvy vyžadujú písomnú formu.

14.9. V čase Uzavretia zmluvy je Užívateľovi poskytnutý odkaz na Podmienky umožňujúce ich vytlačenie alebo uloženie.

14.10. Kontaktné údaje Predávajúceho:

adresa na doručovanie: Madridská 642/5, 101 00 Praha 10-Vršovice

adresa elektronickej pošty: ahoj@chlupatepredplatne.cz

telefónne spojenie: +420 733 222 240

14.11. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2023.