Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

I. Postanowienia podstawowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami") zostały wydane zgodnie z art. 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym").
Rybízák s.r.o.
NR ID: 05684447

DIC: CZ9057190912

siedziba: Jindice 115, 285 04, Rašovice-Uhlířské Janovice

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Pradze

Dane kontaktowe: e-mail: ahoj@chlupatepredplatne.cz

www: https://www.chlupatepredplatne.cz/pl-pl

(dalej jako "Sprzedający")

Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.chlupatepredplatne.cz/pl-pl (dalej: "Sklep internetowy").

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy Zakupu. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin oraz Umowa Zakupu zawierane są w języku czeskim.

II. Informacje o towarach i cenach

Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, są podane dla każdego pojedynczego towaru w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie związane z tym opłaty oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli nie można ich zwrócić zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zachowują ważność przez okres ich wyświetlania w sklepie internetowym. Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
Wszelka prezentacja towarów w katalogu sklepu internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.
W sklepie internetowym publikowane są informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą wymienionych w sklepie internetowym towarów obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.
Ewentualne zniżki na cenę zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

III. a) Zamówienie i zawarcie umowy kupna

Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
Podczas składania zamówienia kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.
Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ ZAMÓWIENIE. Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może być spełnione, Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez Kupującego do Sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc na numer telefonu lub e-mail Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie.
W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy w podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w procesie składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru po takiej oczywiście błędnej cenie. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu na jego adres e-mail zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

III. b) Powtarzające się płatności

Sprzedawca oferuje klientom tzw. abonament - w którym klient wybiera pakiet towarów, który ma być do niego wysyłany co miesiąc.
Aby opłacić ten abonament, Sprzedawca ustawia "płatności powtarzające się".
W przypadku zamówienia subskrypcji klient wyraża zgodę na przechowywanie danych dotyczących płatności na bramce płatniczej Stripe.
Stripe obsługuje dane kart płatniczych klienta zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI-DSS Level 1 (jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa danych w sektorze finansowym). Maksymalna kwota powtarzającej się płatności wynosi 4.500 CZK z VAT. VAT. Kwota ta jest zawsze stała.
Płatność cykliczna będzie potrącana co miesiąc, dopóki klient nie anuluje subskrypcji.
Pierwsza płatność zostanie potrącona w dniu zamówienia subskrypcji, a każda następna w tym samym dniu następnego miesiąca (np. zamówienie subskrypcji następuje 10.1. - kolejna płatność zostanie potrącona 10.2. itd.)
Jeżeli pierwsza płatność zostanie pobrana ostatniego dnia miesiąca (np. 31.8.), kolejna płatność zostanie pobrana ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca (np. 30.9.).
Klient może anulować subskrypcję za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysłać żądanie anulowania subskrypcji na adres ahoj@chlupatepredplatne.cz, a Sprzedawca anuluje płatność cykliczną w ciągu 30 dni od otrzymania tej wiadomości.
Klient może dokonać wszelkich zmian w płatnościach cyklicznych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ahoj@chlupatepredplatne.cz.
Jeśli Klient chce anulować już dokonaną płatność cykliczną, może to zrobić wysyłając e-mail na adres ahoj@chlupatepredplatne.cz. Jeżeli zamówienie zostało już dostarczone, Sprzedawca odbierze je od Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

IV. Konto Klienta

Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej w sklepie internetowym, Kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta Kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.
Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w każdym przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towarów są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
Sprzedawca może anulować konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna i niniejszych Warunków.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru

Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach Umowy sprzedaży w następujący sposób:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 2001178985/2010, prowadzony w FIO Banka a.s.
za pomocą bezgotówkowej karty płatniczej przelewem na konto Sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej Stripe, gotówką przy odbiorze przy przekazaniu towaru, gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie Skip Pay - Korzystając z tej metody zgadzasz się na warunki Skip Pay. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych tutaj.
Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.
W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
Sprzedawca nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi zadatku.
Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży w urzędzie skarbowym online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
Towar jest dostarczany do Kupującego:
na adres podany przez kupującego w zamówieniu
za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez kupującego,
poprzez odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego
Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia.
Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru wskazany jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.
Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu kupna, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail Kupującego.
Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru, w tym kosztów dostawy, jednak nie wcześniej niż po odebraniu towaru.
Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na kupującego w momencie odbioru towarów lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
od daty otrzymania towaru,
od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
od daty odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towaru.
Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży:
świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
dostarczenia towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
dostarczenie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upływie 30-dniowego terminu i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy,
dostawy towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego lub do jego osoby
dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami
dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały usunięte z opakowania przez kupującego i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych
dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
dostarczania gazet, periodyków lub czasopism,
dostarczania treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 1837 Kodeksu cywilnego.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.
Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez sprzedającego. Kupujący przesyła formularz odstąpienia od umowy na adres e-mail lub adres dostawy Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
Kupujący, który odstąpił od Umowy, zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, wszystkie otrzymane od Kupującego w ten sam sposób środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia.
W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie wyda towaru Sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedawcy.
Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu towar nieuszkodzony, niezużyty i niezabrudzony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.
Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku produktów na zamówienie, którymi są produkty z działu Prezenty i Napoje.
 

VII. Prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w chwili jego otrzymania. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:
towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane
towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru
towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
towary są zgodne z wymogami przepisów.
Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towarów przez kupującego, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar miał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.
W przypadku wystąpienia wady, kupujący może złożyć sprzedawcy reklamację i żądać:
wymiany na nowy towar,
naprawy towaru,
stosownego upustu od ceny zakupu,
odstąpienia od umowy.
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
jeżeli towar ma wadę istotną,
jeżeli nie może prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
w przypadku wystąpienia wielu wad towaru.
Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której można przyjąć reklamację, a nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozliczenia żąda Kupujący, a także potwierdzenie daty i sposobu rozliczenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Załatwienie reklamacji, w tym usunięcie wady, musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy, a kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment powstania roszczenia uważa się moment, w którym wyrażenie woli kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) dotrze do sprzedającego.
Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.
W przypadku uzasadnionego roszczenia Kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dochodzenia roszczeń.
Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez sekcje od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 i od 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.
 

VIII. Doręczanie

Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.
Kupujący będzie dostarczał korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający będzie dostarczał korespondencję do Kupującego na adres e-mail podany na koncie klienta lub w zamówieniu Kupującego.

IX. Kupony rabatowe

Każdy kupon rabatowy może być wykorzystany tylko raz.
W przypadku wykorzystania przez Kupującego kodu rabatowego w wielu zamówieniach, Kupujący zaciąga dług wobec Sprzedawcy w wysokości kwoty zniżki (wartości kuponu), która zostaje pomnożona przez liczbę zamówień, w których Kupujący wykorzystał kod rabatowy (z wyłączeniem pierwszego zamówienia).
Jeżeli Sprzedawca zauważy takie zamówienie, ma prawo je natychmiast anulować.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce) z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy:
http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ wydający licencję handlową. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w określonym zakresie.

 

XI. Postanowienia końcowe

Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub z jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie stosuje przy korzystaniu ze Sklepu internetowego żadnych zabiegów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie wykonuje żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących Sklep internetowy lub korzystanie ze Sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub intencją.
Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do warunków.

XII. Przekaz reklamowy

Realizując zamówienie, klient wyraża zgodę, aby Rybízák s.r.o. kontaktował się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych w celach reklamowych.
Klient może w każdej chwili natychmiast wypowiedzieć zgodę na przesyłanie reklam, wysyłając na adres ahoj@chlupatepredplatne.cz prośbę w swoim imieniu.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1. 3. 2024